Estratègia i qualitat

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació fonamenta la seva política d'estratègia i qualitat en el desenvolupament d'un Pla estratègic, amb la declaració de la seva missió, i dels valors i la visió que té com a propis; l'aplicació de la gestió per processos com a metodologia de treball, i també  en el desplegament d'un marc normatiu que inclou la reglamentació bàsica i normes de funcionament dels seus serveis.

Missió, visió i valors
 

Missió

El CRAI facilita l'accés a recursos d'informació i serveis de qualitat necessaris per contribuir a la creació i difusió del coneixement i a la formació integral dels futurs professionals. Col·labora, així, a la consecució dels objectius de la Universitat de Barcelona.
 

Visió

Consolidar el CRAI de la Universitat de Barcelona com un servei útil, adaptable, dinàmic i obert a la col·laboració per donar resposta a les necessitats canviants de la comunitat universitària i la societat, i esdevenir un referent en la prestació de serveis de qualitat.
 

Valors

Els valors que defineixen el CRAI són els següents:

  • Compromís amb la Universitat en l'acompliment de la seva missió i dels valors que la defineixen
  • Foment de la qualitat dels serveis, millora continuada i transparència en la gestió
  • Servei públic orientat a la satisfacció dels usuaris
  • Professionalitat, innovació, creativitat i formació permanent
  • Foment de la responsabilitat social, de l'atenció a la diversitat cultural i social, i respecte pel medi ambient
  • Obertura a la participació i cooperació
  • Compromís amb la societat com un agent obert i dinamitzador del patrimoni que el CRAI custòdia
 
El CRAI de la UB subscriu el Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona i el Codi Deontològic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

 

Pla estratègic i mapa de processos

 

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació disposa d'un Pla estratègic que estableix les línies estratègiques que fixen els objectius generals que determinen les línies d'actuació.

 

Pla estratègic 2019-2022 Informe de tancament del Pla estratègic 2019-2022 Mapa de processos del CRAI

Carta de serveis Pla de sostenibilitat del CRAI El CRAI en xifres Resultats de les enquestes de valoració