Carta de serveis del CRAI de la Universitat de Barcelona

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona integra els serveis de biblioteca, suport a la docència i suport a la recerca. La seva carta de serveis és un compromís de qualitat i millora continuada en tots els serveis i activitats que s’ofereixen.

 • 1. Atendre l’usuari les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, amb una atenció personalitzada presencial o virtual
 • 2. Facilitar l’accés a recursos d’informació electrònics
 • 3. Oferir un servei de préstec de documents que faciliti la consulta dels fons bibliogràfics del CRAI fora dels seus recintes
 • 4. Oferir sessions de formació que permetin adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per identificar, localitzar i fer ús dels recursos d’informació
 • 5. Donar suport a la docència
 • 6. Donar suport a la recerca
 • 7. Oferir una bona col·lecció de recursos d’informació per a l’aprenentatge i la recerca
 • 8. Digitalitzar el patrimoni bibliogràfic del fons del CRAI mitjançant el CEDI

 • 1.1 Percentatge de queixes, suggeriments i agraïments contestats abans de 4 dies laborables
 • 1.2 Grau de satisfacció respecte de l’atenció del personal
 • 2.1 Grau de satisfacció dels usuaris amb l’accés als recursos d’informació electrònics
 • 3.1 Grau de satisfacció dels usuaris amb el servei de préstec
 • 3.2 Percentatge de peticions de préstec interbibliotecari servides en menys de 6 dies
 • 4.1 Grau de satisfacció dels usuaris amb la formació rebuda, reflectida a les enquestes de satisfacció posteriors a les sessions i els tallers oferts
 • 5.1 Volum de peticions de suport a la docència resoltes
 • 5.2 Grau de satisfacció amb el suport als docents
 • 6.1 Publicació al Dipòsit Digital de la UB de tesis doctorals en menys de 20 dies laborables
 • 6.2 Grau de satisfacció amb el suport als investigadors
 • 7.1 Ràtio de títols de revistes electròniques per PDI
 • 7.2 Increment anual de monografies per estudiant de grau
 • 8.1 Nombre de documents de Patrimoni UB digitalitzats cada any

 • Ser tractats amb respecte i consideració
 • Disposar d’espais i equipaments als CRAI biblioteques, on dur a terme activitats individuals o en grup, amb horaris d’obertura amplis segons la disponibilitat de cada centre
 • Disposar d'accés als recursos d’informació necessaris per a l’aprenentatge, la docència i la recerca
 • Rebre informació i assessorament segons les necessitats d’alumnes, docents i investigadors, a través dels serveis que s’ofereixen
 • Rebre formació per adquirir habilitats informacionals
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades personals en compliment de la Llei de protecció de dades
 • Suggerir millores i exposar queixes
 • Rebre serveis adequats per a col·lectius amb necessitats específiques

 • Respectar la integritat dels equipaments, les instal·lacions i els espais, i utilitzar-los exclusivament per a les funcions que tinguin assignades
 • Complir les indicacions del personal i les disposicions que regulin els diferents serveis dels CRAI biblioteques, i identificar-se com a usuaris de la Universitat quan les persones designades a aquest efecte ho requereixin
 • Evitar qualsevol comportament que interfereixi en els drets de la resta d’usuaris
 • En fer ús dels recursos digitals, no comercialitzar, modificar, alterar, transformar, traduir ni crear obres derivades i/o basades en materials inclosos en cada col·lecció, ni fer-ne cap altre ús que infringeixi la legislació sobre drets d’autoria
 • Vetllar per les pertinences personals, ja que el CRAI de la Universitat no es fa responsable de pèrdues o robatoris ni del deteriorament d’objectes personals
 • Identificar-se amb el carnet de la UB validat o amb les credencials de la Universitat per fer ús dels serveis que ho requereixen. Aquest carnet i les credencials són personals i intransferibles

Els suggeriments, les queixes i els agraïments sobre el funcionament del CRAI poden formular-se a través de: